فرم های مورد نیاز

 

فرم هاي مربوط به واحد كنترل نظارت                            

  • فرم هاي ۵ مرحله اي مربوط به واحد كنترل نظارت

 


 


فرم هاي مربوط به واحدكنترل ظرفيت فرم هاي مربوط به واحد آموزش فرم هاي مربوط به واحد شناسنامه فني و ملكي ساختمان

 فرم های مربوط به واحد کنترل و بازرسی تاسیسات 

 فرم هاي مربوط به واحد كنترل طراحی

 


 


 

 

 فرم هاي مربوط به واحد عضويت و صدور پروانه

 

جدول کاربرگ های اعضای حقیقی 

            

راهنمای استفاده از کاربرگهای عضویت
راهنمای استفاده از کاربرگهای صدور، تمدید و ارتقا پایه پروانه
شماره کاربرگ شرح کاربرگ
کاربرگ شماره 1 كاربرگ توشیح نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
کاربرگ شماره 2 کاربرگ درخواست استعلام مدارک تحصیلی
کاربرگ شماره 3 کاربرگ صدور و تمدید کارت عضویت
کاربرگ شماره 4 کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی
کاربرگ شماره 5 کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار تجربی عملی توسط سازمانهای دولتی یا شرکت های خصوصی
کاربرگ شماره 6 کاربرگ گواهی اشتغال بکار و تجربه عملی توسط اشخاص حقیقی عضو سازمان
کاربرگ شماره 7 کاربرگ اعلام درج مشخصات و نمونه مهر و امضای اعضا
کاربرگ شماره 8 کاربرگ درخواست تمدید ، تعویض،ارتقای پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی
کاربرگ شماره 9 کاربرگ درخواست انتقال عضویت
کاربرگ شماره 10 کاربرگ معرفی ناظر جانشین
کاربرگ شماره11
کاربرگ اعلام رضایت خروج از شرکت/ دفاتر مهندسی طراحی
کاربرگ شماره 1آموزش

 تایید امتیاز لازم جهت ارتقای پایه پروانه اشتغال بکار   

    

  جدول کاربرگ های اعضای حقوقی  


راهنمای استفاده از کاربرگ های اشخاص حقوقی
شماره کاربرگ شرح کاربرگ
کاربرگ شماره1               

كاربرگ درخواست عضويت شخص حقوقي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان                                                          

کاربرگ شماره 2

كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بكار شخص حقوقي طراحي-نظارت

کاربرگ شماره 3

كاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتعال بكار شخص حقوقي طراحي-نظارت

کاربرگ شماره 4

كاربرگ خود اظهاري جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي

کاربرگ شماره 5

كاربرگ خود اظهاري مدير عامل شركت /مسئول واحد فني موسسه

کاربرگ شماره 6

كاربرگ درخواست تمديد و تعويض پروانه اشتغال بكار مهندسي شخص حقوقي

کاربرگ شماره 7

كاربرگ اعلام تغييرات در تركيب هيات مديره يا شاغلان شخص حقوقي

کاربرگ شماره 8

کاربرگ اعلام خروج و کارهای انجام شده


جدول کاربرگ های دفاتر مهندسی


شماره کاربرگ شرح کاربرگ

راهنمای استفاده از کاربرگ های دفاتر مهندسی
کاربرگ شماره1               

كاربرگ درخواست صدور مجوز فعاليت دفتر مهندسي طراحي ساختمان                                                                                          

کاربرگ شماره 2

كاربرگ معرفي مسئول دفتر مهندسي طراحي ساختمان

کاربرگ شماره 3

كاربرگ تعهدات مسئول دفتر مهندسي طراحي ساختمان

کاربرگ شماره 4

كاربرگ مشاركت نامه مدني دفتر مهندسي طراحي ساختمان

کاربرگ شماره 5

كاربرگ خود اظهاري مسئول دفتر مهندسي طراحي ساختمان

کاربرگ شماره 6

كاربرگ درخواست تمديد و تعويض مجوز فعاليت دفتر مهندسي طراحي ساختمان

کاربرگ شماره 7

كاربرگ انصراف شركاي دفتر مهندسي طراحي ساختمان

كاربرگ شماره 8 كاربرگ خود اظهاري تمام وقتي مسئول دفتر مهندسي طراحي ساختمان
فرم شماره 1 بازدید از دفاتر

 

جدول کاربرگ های شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی


شماره کاربرگ شرح کاربرگ
کاربرگ شماره1     

کاربرگ درخواست عضویت شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی

کاربرگ شماره 2

کاربرگ درخواست صدور پروانه شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی

کاربرگ شماره 3

کاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی         

کاربرگ شماره 4

کاربرگ خود اظهاری مدیر عامل شرکت

کاربرگ شماره 5

کاربرگ فهرست وسایل و تجهیزات شرکت

کاربرگ شماره 6 كاربرگ خود اظهاری جهت صدور پروانه اشتغال به کار خدمات فنی آزمایشگاهی   
کاربرگ شماره 7 كاربرگ درخواست تمديدو تعویض پروانه اشتغال بکار خدمات فنی آزمایشگاهی
کاربرگ شماره 8 کاربرگ اعلام تغییرات در ترکیب هیات مدیره یا شاغلان شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی
کاربرگ شماره 9 كاربرگ  انصراف شرکای شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی

فرم های مربوط به دفاتر نمایندگی

کاربرگ های مربوط به شرکت های حقوقی


شماره کاربرگ
شرح کاربرگ
کاربرگ شماره   1 کاربرگ معرفی اعضا در گرایش معماری دفتر نمایندگی شرکت های حقوقی
کاربرگ شماره 2
کاربرگ معرفی اعضا در گرایش عمران دفتر نمایندگی شرکت های حقوقی
کاربرگ شماره 3
کاربرگ معرفی اعضا در گرایش تاسیسات مکانیک دفتر نمایندگی شرکت های حقوقی
کاربرگ شماره 4
کاربرگ معرفی اعضا در گرایش تاسیسات برق دفتر نمایندگی شرکت های حقوقی
کاربرگ شماره 5
کاربرگ خوداظهاری و معرفی مسئول دفتر نمایندگی شرکت های حقوقی
کاربرگ شماره 6
کاربرگ خود اظهاری مدیر عامل شرکت دفتر نمایندگی
کاربرگ شماره 7
کاربرگ درخواست تاسیس دفتر نمایندگی شرکت های حقوقی
فرم شماره 1
فرم بازدید از دفتر نمایندگی شرکت های حقوقی

 

سازندگان مسكن و ساختمان


بخشنامه ها

رديف                                                          عنوان                                                                         
           1              
دستورالعمل اجرايي نحوه فعاليت و تعيين صلاحيت سازندگان مسكن و ساختمان استان هرمزگان


اخبار و اطلاعيه ها

رديف                                                                                   عنوان                                                             
    
صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان در مردادماه سال 94
1 نامه شوراي مركزي تهران به سازمان نظام مهندسي در خصوص ابلاغ دستورالعمل سازندگان
2 نشست كميته آسيب شناسي مسكن و ساختمان شوراي مركزي با نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان
3 نشست مشترك كميته سازندگان مسكن و ساختمان با نمايندگان اداره راه و شهر سازي
5 اهم اقدامات سازمان نظام مهندسی جهت اجرای طرح سازندگان مسکن و ساختمان
7 دوره هاي تخصصي و آموزشي ، ملزوم به سازندگان مسكن ساختمان
8 تفاهم نامه اداره راه و شهرسازي استان و سازمان نظام مهندسي در خصوص  دستورالعمل سازندگان مسكن و ساختمان
9 اهم تسهیلات مندرج در تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی و اداره راه و شهرسازی


اسامی سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی و حقوقی

شماره

اسامی سازندگان مسکن و ساختمان حقیق و حقوقی

کاربرگ

لیست سازندگان حقوقی ...

کاربرگ

لیست سازندگان حقیقی ...

انواع قراردادهای نهایی - اجرا

    1    
شرايط عمومي پيمان
2 قرارداد اجراي ساختمان با مصالح
3 شرايط خصوصي قرارداد پیمانی_با مصالح
4 شرايط خصوصي قرارداد مديريت
5 قرارداد  مديريت اجراي ساختمان مدیریت
6 شرایط خصوصی دستمزدی
7 قرارداد اجراي ساختمان دستمزدي اولیه
8 شرايط خصوصي قرارداد مديريت 1
9 قرارداد  مديريت اجراي ساختمان  2

 

سازندگان مسكن و ساختمان

جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی پیمان مدیریت:

 کاربرگ

شرح کاربرگ

1

كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی پیمان مدیریت

2

تعهد نامه جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان -شخص حقیقی پیمان مدیریت

 جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت:

شماره کاربرگ

شرح کاربرگ

کاربرگ شماره 1

کاربرگ درخواست عضویت سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت

کاربرگ شماره 2

کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت

کاربرگ شماره 3

کاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت

کاربرگ شماره 4

کاربرگ خود اظهاری جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت

کاربرگ شماره 5

کاربرگ خود اظهاری مدیر عامل شرکت

کاربرگ شماره 6

كاربرگ تایید پروانه اشتغال کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی

کاربرگ شماره 7

كاربرگ گواهي اشتغال بكار و تجربه عملي توسط سازمانهاي دولتي يا شركتهاي خصوصي

کاربرگ شماره 8

كاربرگ گواهي اشتغال بكار و تجربه عملي توسط اشخاص حقيقي عضو سازمان

  كاربرگ شماره 9   کاربرگ تعهد نامه جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان -شخص حقوقی پیمان مدیریت    

سازندگان مسكن و ساختمان شخص حقيقي مطابق دستورالعمل شماره 56096/100/02 مورخ 87/11/2

جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی:

شماره کاربرگ

شرح کاربرگ

کاربرگ شماره 1

کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی

کاربرگ شماره 2

کاربرگ سوابق حرفه ای در امر اجرا سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی

کاربرگ شماره 3

کاربرگ ارزیابی توان مالی ، امکانات و تجهیزات سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی

کاربرگ شماره 4

کاربرگ ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی

کاربرگ شماره 5

كاربرگ تایید پروانه اشتغال کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی

کاربرگ شماره 6

كاربرگ تشخیص صلاحیت سرپرست کارگاه

  كاربرگ شماره 7   کاربرگ تعهد نامه جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی 

سازندگان مسكن و ساختمان شخص حقوقي مطابق دستورالعمل شماره 56096/100/02 مورخ 87/11/02

جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی:

شماره کاربرگ

شرح کاربرگ

کاربرگ شماره 1

کاربرگ درخواست عضویت سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 2

کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 3

کاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 4

کاربرگ خود اظهاری جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 5

کاربرگ خود اظهاری مدیر عامل شرکت

کاربرگ شماره 6

کاربرگ سوابق حرفه ای در امر اجرا سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 7

کاربرگ ارزیابی توان مالی ، امکانات و تجهیزات سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 8

کاربرگ ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 9

كاربرگ تایید پروانه اشتغال کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی

 

جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - پیمانکاران:

شماره کاربرگ شرح کاربرگ

کاربرگ شماره 1

كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان پیمانکاران

کاربرگ شماره 2

كاربرگ تایید پروانه اشتغال کاردانهای فنی ساختمان

کاربرگ شماره 3

كاربرگ خود اظهاری جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان پیمانکاران  

کاربرگ شماره 4

كاربرگ خود اظهاری مدیر عامل شرکت

کاربرگ شماره 5

کاربرگ تعهد نامه جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان پیمانکاران

 

 

 حقوقی
دفاتر
حقیقی
نام کاربری:
کلمه عبور:

Online Registration

نظرات شما در مورد وب سايت چيست؟

توضیحات تکمیلی:

 تعداد اخبار: 2668 خبر
تصاویر گالری عکس: 235 عکس
بازدید امروز: 3036
بازدید دیروز: 4362
کل بازدیدکنندگان: 10872108


فید خبرها
طراحی و توسعه: محمد بقائی پوری
شرکت پژواک فناوری اطلاعات و ارتباطات


© تمام حقوق این سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان محفوظ است.
استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است / پیاده سازی و پشتیبانی: پژواک فناوری اطلاعات و ارتباطات